Darovnica
 

 

Darovnica (prijevod Isprave na hrvatski jezik)

kojom zadarski plemići ustupaju Samostanu svetoga Krševana u Zadru svoje pravo ribarenja na otoku Tilagu (hrvatski prijevod)

U vrijeme zadarskoga priora gospodina Maja bila su zbog javnih potreba prodana ribolovišta:

- jedno na otoku Molatu,

-drugo na Tilagu u velikoj Uvali svetog Viktora s jugozapadne strane koje počinje od mjesta koje se zove Megarus i ide sve do kuća koje su običavale davati mnogim zadarskim plemićima četvrti dio lovine. Zbog toga što su se često pri diobi ribe svađali i međusobno ranjavali sječimice i parajući, rečeni prior je sa svojim plemićima učinio vijeće po kojem bi se spomenuto ribolovište ustupilo Samostanu blaženoga Krševana Kristova mučenika. To je i učinjeno; naime, odmah je došao do crkve rečenoga mučenika s darovnim pismom u kojem su bila popisana imena svih onih plemića. A to su darovno pismo u nazočnosti opata Trasona i njegove braće položili na sveti oltar govoreći:

 

 

»Prikazujemo tebi, preblaženi mučeniče Krševane, za spas svojih duša dar dosadanjega našeg ribolovišta. I ako bi tko od naših ili drugih, nadahnut duhom oholosti, od tvoga svetoga samostana ili od samostanskih vlasti koje tebi služe u tom samostanu pokušao oteti, neka naiđe na srdžbu svemogućega Boga i neka bi imao prokletstvo 318 otaca i neka na sudnji dan bude s Judom izdajnikom i sa svim nepravednima bačen u pakao.«

 
To su dokončali u vrijeme koje je gore navedeno potpisani plemići i svjedoci, u prvom naime redu prior Zadra Majo, pokretač i svjedok. Tribun Dujam, tribun Teodozije, pokretači i svjedoci. Tribun Lampridije, pokretač i svjedok. Tribun Petar, svjedok. Tribun Majo, svjedok. Dobro njegov brat, svjedok. Tribun Ursonja, svjedok. Tribun Petar. Tribun arba. Tribun Nicifor. Tribun Ivan. Tribun Plato. Ovi gore navedeni i nemali broj drugih Zadrana ove su stvari pokretači i svjedoci.
Franjo Rački

Documenta Historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia, Zagrabiae 1877., str. 25.-26., dokument br. 2